เพราะเราคื่อ…พี่น้องกัน 2

ประวัติโครงการ

ชื่อโครงการ “เพราะเราคือ…… พี่น้องกัน” รุ่นที่ 2

เจ้าของโครงการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ,กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ และ

หน่วยบัญชาการนาวิก ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฝ่ายกิจการสตรี

เยาวชน และคณะทำงาน

ผู้สนับสนุนโครงการ มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ  กองทัพเรือ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานด้านเยาวชน ฝ่ายกิจการสตรี เยาวชน และครอบครัว  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ ร่วมกับชมรม

มุสลิม  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักการและเหตุผล จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “เพราะเราคือพี่น้องกัน” ที่ฝ่ายกิจการสตรี ฯ ร่วมกับโรงเรียน

นายร้อยตำรวจ

ได้ดำเนินการจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 23 –  25  พฤศจิกายน  2550 ณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม ด้วยความ

ปรารถนา และมุ่งมั่นที่จะเห็นสันติสุขที่มั่นคง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  ด้วยการนำความรัก ความจริงใจ วิถีชีวิต

วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องระหว่างนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนิสิตนักศึกษามุสลิมที่กำลังศึกษาในสถาบันการ

ศึกษาต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิถีศรัทธา วิถีชีวิตของกันและกัน รวมถึงศึกษา

การใช้ชีวิตของพี่น้องมุสลิมในชุมชนมุสลิม

ฝ่ายกิจการสตรี ฯ  และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จึงได้ดำริที่จะจัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปีการศึกษา 2552 นี้เพื่อให้นัก

เรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ และนักศึกษามุสลิมได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการและการใช้ชีวิตของแต่ละศาสนิก เพื่อเติมเต็ม

ความรู้สึกเป็นพี่น้องร่วมชาติที่จะประสานความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าในกัน

และกันของคนใน ชาติ เพื่อร่วม “สร้างสันติ สู่สังคม” เมื่อแต่ละฝ่ายสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสรับทราบ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวิถีศรัทธา วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมระหว่างกัน  สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าถึง และเข้าใจ

2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรัก และสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง

กันและกัน   อันจะนำไปสู่การร่วมกันรังสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และประเทศชาติ

3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ   มีแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการ ศึกษา

การดำเนินงาน

1.  แต่งตั้งคณะทำงาน และที่ปรึกษา พิจารณาแผนและรายละเอียดในการดำเนินโครงการ

2.  ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน ทั้งด้านงบประมาณ และ

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  รวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

4. ดำเนินการตามแผนงาน

5.  สรุป และประเมินผลโครงการ จัดทำรายงานสรุปผลส่งผู้เกี่ยวข้อง

6.  ติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 140 คนประกอบด้วย

นักเรียนนายร้อยตำรวจที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 50 นาย

นักเรียนจ่านาวิกโยธิน  จำนวน 20 คน

นิสิตนักศึกษามุสลิมชายจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 60 คน

และนักเรียนปอเนาะ  จำนวน 10 คน

รูปแบบกิจกรรม

1.  การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการของแต่ละศาสนา และวิถีชีวิตของพี่น้องศาสนิกต่าง ๆ

2. เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนมุสลิม และการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

3.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ กิจกรรมจิตอาสา

ระยะเวลาและสถานที่

รวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 –  13 ธันวาคม  2552 ณ  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กทม.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐมและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

Advertisements

Comments on: "ประวัติโครงการ" (6)

 1. อยากรู้ จังมีความเป็นมาอย่างไร ใครบอกได้บ้างเอ่ย

 2. ไปถามป้าต้อยดูสิ

 3. เล่นกันเองเลยนะเนี่ย หน้านี้อะ อิอิ

 4. ก็แน่ละซิ

 5. assalamualaikum
  ขอบคุณครับ……
  wassalam

 6. คนในครอบครัว VR"""" said:

  เอซูวัน ไปตามเพื่อน ๆ มารวมรุ่นกันเร็ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: